انتشار تبلیغ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار، یراق و تجهیزات وابسته در نشریه ماهان