به منظور مشارکت در نمایشگاه فرم پیوست را بصورت دقیق تکمیل و به دبیرخانه نمایشگاه ارسال فرمایید.

در صورت نداشتن اطلاعات هریک از کادر ها با عبارت *موجود نمی باشد* کادر مورد نظر را پر کنید.

    اطلاعات شرکت

    مشخصات مدیرعامل


    مشخصات نماینده تام الاختیار

    مشخصات غرفه