مصاحبه نشریه ابزار ویراق در رابطه با نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار، یراق و تجهیزات وابسته