نشست های B2B در نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار INTEX 2017

تنظیم نشست های B2B یکی دیگر از برنامه های شرکت “مبادلات نوین ” با هدف افزایش نتیجه بخش بودن نمایشگاه برای مشارکت کننده و بازدید کننده می باشد.
شرکت ” مبادلات نوین “از مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی نمایشگاه که درخواست نشست های B2B را داشته باشند در مکان نمایشگاه و در اتاق های جلسات به صورت رایگان تنظیم جلسات فوق را انجام خواهد داد.
نشست ها و مذاکرات بین شرکت ها( نشست های B2B )، یکی از مهم ترین و اثر بخش ترین روش ها برای رسیدن به شریک تجاری و معاملات تجاری می باشد.
این درخواست ها در سایت شرکت ” مبادلات نوین ” طی فرمی توسط بازدیدکنندگان و یا مشارکت کنندگان به ثبت می رسد.
ثبت نام ها از اواسط آذر ماه در سایت این شرکت فعال می شود.