حضور بیش از 60 درصد غرفه دارهای خارجی در نمایشگاه ابزار، یراق و تجهیزات وابسته