حضور شرکت مبادلات نوین در نمایشگاه صنعت مشهد، آبان 95